Menu De Vogel
Versie: Maart 2023

1 Doelstelling van het statuut

Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Zienderogen zien we een verdergaande verloedering optreden. De simpele constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij, mag niet langer de dooddoener zijn, waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

Het bestuur van voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN heeft een statuut ontwikkeld om excessen tegen te gaan. Hiermee wordt binnen de invloedssfeer van de vereniging een preventief en ook correctief beleid gevoerd. Het uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van normen en waarden binnen de vereniging is een soort code: “Respect voor de ander, Geweldloosheid, Aanspreekbaarheid op gedrag bij wat toelaatbaar is en wat niet.”

Clubleden van voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN worden geacht de inhoud van het statuut “Normen en Waarden” te kennen en van hen wordt verwacht de opgestelde regels na te leven.

Wat wordt verstaan onder normen en waarden?

Onder normen verstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in een huishoudelijk reglement en/of statuten en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen.

Waarden zijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers. Normen en waarden hebben ook alles te maken met het nemen van verantwoordelijkheid. Voetbal is een teamsport die bij een vereniging wordt beoefend. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel naar het team als naar de vereniging. Respecteer de eigendommen van een ander en die van de vereniging en zorg goed voor materialen in bruikleen. Laat zowel uit als thuis kleedkamers netjes achter. Daarnaast dient ieder lid van de vereniging zich af te vragen wat hij of zij voor de vereniging kan doen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt lukt het makkelijk om de zaken binnen de vereniging soepel te laten verlopen. Zo worden bijvoorbeeld teams met spelers in de leeftijd 16+ verplicht gesteld periodiek twee spelers aan te leveren voor kantinedienst.

En als we allemaal normaal doen is en blijft, voetbal heel erg leuk. Handelen naar normen en waarden vereist een mentaliteit van alle leden die bij DE JONGE SPARTAAN past. Een mentaliteit, gebaseerd op sportief gedrag en een ambassadeursgeest, die alle DE JONGE SPARTAAN leden voortdurend willen uitstralen en doorgeven. Het hoofdbestuur van voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN vindt dat alle leden en supporters er altijd voor moeten zorgen dat DE JONGE SPARTAAN als vereniging niet wordt benadeeld of op enigerlei wijze in diskrediet wordt gebracht.

Beleidskader: preventief en correctief optreden
Het beleid ten aanzien van normen en waarden zal erop gericht zijn om excessen te voorkomen (preventief), maar ook indien deze voorkomen, consequent op te treden (correctief). Het instellen van dit statuut vormt dus een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de vereniging, dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd.

Preventief beleid
Er zijn gedragsregels opgesteld waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.

Correctief beleid
Indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding(en) van de gedragsregels worden sancties genomen.

PREVENTIEF BELEID

Gedragsregels op de accommodatie

Bestuurs- en commissieleden1

 • Van alle bestuurs- en commissieleden op de accommodatie wordt verwacht dat zij door hun gedrag een voorbeeldfunctie hebben.
 • Zij dienen te fungeren als gastheer en aanspreekpunt voor iedereen. 1 Onder commisieleden worden verstaan de Jeugd-, Evenementen-, Sponsor-, Beheer- en Voetbaltechnische commissie.

Leiders, trainer(s) en verzorgers

 • Van bovenstaande groep wordt verwacht dat ook zij een voorbeeldfunctie hebben voor met name de eigen spelers en de tegenstander en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. Zij stellen het belang van de vereniging voorop en dragen dit uit in woord en daad.
 • Zie er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de gebouwen en alle toebehoren.
 • Gebruik tijdens uitoefening van de functie geen alcohol.
 • Toon respect voor anderen, maar ook voor hun standpunten, en bespreek gevoelig liggende kwesties op locaties waar dit behoort en niet bij gebruik van (teveel) drank.
 • Wees loyaal ten opzichte van elkaar. Spelers
 • Van spelers wordt verwacht dat zij zuinig omgaan met de gebouwen en de overige zaken op de accommodatie. DE JONGE SPARTAAN heeft een schitterend sportpark. Dat willen we ook zo houden!
 • Volg de aanwijzingen op van kaderleden.

Iedereen

 • Voor iedereen geldt dat er zuinig met de gebouwen en overige zaken op het sportpark Spartacus wordt omgegaan
 • Er mag niet geparkeerd worden voor de poort van sportpark Spartacus
 • Hieronder wordt ook verstaan “kort parkeren”
 • Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties
 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel opgevolgd worden
 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen
 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden
 • Bij diefstal en vernielingen aan het complex zal voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN altijd aangifte doen bij de politie
 • Voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN verleent altijd medewerking aan politie en KNVB ingeval van discriminatie en/of geweld

Gedragsregels voor, tijdens en na de training

Leiders, trainers en verzorgers

 • Geef duidelijk leiding en wees correct ten opzichte van spelers
 • Heb respect voor hun mogelijkheden en onmogelijkheden
 • Wees opbouwend in uw kritiek
 • Zorg ervoor dat u op tijd bent voor de training
 • Houdt u aan de trainingstijden en de aangewezen velden
 • Zie er op toe dat de kleedkamer en accommodatie (gehele sportpark) door u en uw team schoon wordt achtergelaten
 • Neem uw verantwoordelijkheid dat de gebruikte materialen na de training weer in een goede staat en/of teruggezet worden
 • Zie er op toe dat in de accommodatie niet wordt gerookt

Spelers

 • Moedig je medespelers aan en wees positief
 • Volg de aanwijzingen op die je van je trainer of leider krijgt en respecteer deze ook
 • Stel je waar nodig beschikbaar voor andere elftallen waar dat incidenteel of structureel van je wordt gevraagd, om zo voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN met alle elftallen goed te kunnen vertegenwoordigen bij uit en thuiswedstrijden
 • Zorg dat je op tijd bent voor de training
 • Bij verhindering geef je dit ruim vóór de training aan bij je leider(s)
 • Rook niet in de accommodatie
 • Ga zuinig om met de trainingsmaterialen
 • Laat de kleedkamer schoon achter

Gedragsregels voor, tijdens en na de uit- en thuiswedstrijden

Leiders, trainers en verzorgers

 • Respecteer de geldende regels van de club die u bezoekt.
 • Geef geen commentaar op de scheidsrechters.
 • Geef duidelijk aan op welk tijdstip u de spelers verwacht.
 • Geef duidelijk leiding en wees opbouwend in de aanwijzingen naar uw spelers.
 • Regel voor uitwedstrijden het vervoer (voor zover van toepassing: in overleg met de ouders).
 • Vul het wedstrijdformulier correct in.
 • Moedig spelers aan op sportief gedrag.
 • Spreek spelers aan bij overtredingen en disciplinaire maatregelen (boetes en/of uitsluitingen) van de KNVB.
 • Rook niet langs het veld.

Spelers

 • Motiveer je medespelers en gedraag je sportief.
 • Heb respect voor de teamleiding.
 • Volg de aanwijzingen van je teamleiding op.
 • Geef geen commentaar op de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Wees op tijd voor de wedstrijden. Als je niet aanwezig kunt zijn geef dit dan op tijd door aan je leider of trainer.
 • Bij een uitwedstrijd geldt uiteraard dat je netjes met de gebouwen en spullen van de tegenstander omgaat.
 • Op ongewenst gedrag word je aangesproken; ongewenst gedrag kan worden gestraft; naast het feit dat de KNVB disciplinaire maatregelen kan nemen, kan ook voetbalvereniging DE JONGE SPARTAAN zélf strafmaatregelen opleggen, waarnaar je, je hebt te schikken.

Scheids- en grensrechters

 • Leid het spel zoals het in de KNVB regels staat.
 • Bevoordeel uw eigen team niet.

Publiek

 • Moedig uw team aan op een sportieve en opbouwende manier.
 • Laat de coaching over aan de coach/leider.
 • Gedraag je sportief ten opzichte van de tegenstander.
 • Respecteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Heb respect voor de leiding van uw team.

3 CORRECTIEF BELEID

Incidenten welke onder de omschrijving wangedrag in en om het veld behoren zijn:

 • Belediging in woord en/of gebaar, bijvoorbeeld vloeken en/of verwensingen.
 • Ernstige belediging, bijvoorbeeld spugen en/of racistische taal.
 • Intimidatie (= dreigen met niet nader omschreven handelen), bijvoorbeeld verbale bedreiging en/of pesten.
 • Ernstige intimidatie bijvoorbeeld dreiging met geweld en/of slaande beweging.
 • Gewelddadig handelen, bijvoorbeeld handtastelijkheden (trekken aan kleding,wegduwen, etc.)
 • Het gooien en/of trappen van voorwerpen naar anderen.
 • Slaan en/of schoppen in de richting van anderen.
 • Bewuste mishandeling (bij geen blijvend letsel).
 • Ernstige mishandeling (blijvend letsel en/of ziekenhuisopname).

Incidenten welke onder de omschrijving wangedrag buiten het sportpark, doch op het sportpark en/of of onder verantwoording van de vereniging behoren.

 • Seksuele intimidatie of vergelijkbare ongewenste handelingen.
 • Alcohol misbruik
 • Drugsgebruik en bezit
 • Roken
 • Vernieling van de accommodatie of andermans goederen
 • Diefstal

Opmerking: Bovenstaande incidenten zijn ook van toepassing bij wangedrag van leden op sportparken en dergelijke bij andere verenigingen.

Kantinedienst: Indien een team of spelers vanuit een team niet deelnemen aan de periodieke inroostering van de kantine dienst zal het bestuur dit met sanctie bestraffen.

Sancties

Het bestuur is krachtens de artikelen van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in de artikelen van de statuten. Sancties kunnen bestaan uit:

1. Berisping
2. Uitsluiting van wedstrijden/ verenigingsactiviteiten
3. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
4. Ontzegging tot toegang sportpark Spartacus
5. Royement

 

Naast bovenstaand statuut zijn er ook huisregels opgesteld. Deze zijn via een aankondiging bij het betreden van het complex te lezen.

Aankomende wedstrijd
 • 0dagen
 • 0uur
 • 0min
 • 0sec

Jonge Spartaan 1 - Hellevoetsluis 1

25/04/2024 20:00
Club webshop
Ga naar de webshop