Menu De Vogel

Uitnodiging tot het (DIGITAAL) bijwonen van de algemene ledenvergadering

Datum                 : woensdag 3 februari 2021
Aanvang              : 19:15 uur
Plaats                  : Digitaal via Microsoft Teams

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen BALV 16 januari 2020
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2019/2020
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Benoeming leden kascommissie
 7. Vaststelling begroting 2020/2021
 8. Benoeming bestuursleden

  De volgende bestuursleden zijn periodiek aftredend:

ü  Voorzitter 

   John Troost                       herkiesbaar              

ü  Voetbalzaken Breedtesport 

    Rene van der Groef          herkiesbaar              

ü  Evenementen 

   Kees Kik                          niet herkiesbaar


Voor de portefeuille sponsoring heeft Tim Wiggers zich kandidaat gesteld en voor de portefuille evenementen heeft Jan van der Welle zich kandidaat gesteld.


De kandidaatstelling van bestuursleden, als bedoeld in Artikel 9, lid 3 van de Statuten, kan geschieden tot 5 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden middels een persoonlijk aan de secretaris te overhandigen schriftelijk verzoek. Dit document behoeft de handtekeningen van 3 stemgerechtigde leden evenals een ondertekende bereidheidverklaring.

 

     9. Club van 15 en 50

   10. Rondvraag

   11. Sluiting

Aanmelden voor de vergadering kan door voor 1 februari 2021 een e-mail te sturen  met naam en E-mailadres waarmee u wilt deelnemen naar secretaris@dejongespartaan.nl. Per e-mail ontvangt u de instructies en een link waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Aankomende wedstrijd
 • 0dagen
 • 0uur
 • 0min
 • 0sec

Jonge Spartaan 1 - Kruiningen--1

01/04/2023 14:30