Menu De Vogel
UITNODIGING TOT HET BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
vrijdag 2 december 2022 : 19:30 uur, Kantine Spartacus
 
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen notulen ALV 25 februari 2022
3. Jaarverslag van het bestuur
4. Financieel jaarverslag seizoen 2021/2022
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming leden kascommissie
7. Vaststelling begroting 2021/2022
8. Pauze
9. Voetbaltechnisch Beleidsplan (VTB)
10. Rookvrij sportcomplex
11. Benoeming bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn periodiek aftredend:
- Secretaris Pim Driesse, herkiesbaar
- Vrijwilligers en Organisatie Marijn Nagtzaam, herkiesbaar
- Beheer Jaap Kroon, herkiesbaar
De kandidaatstelling van bestuursleden, als bedoeld in Artikel 9, lid 3 van de
Statuten, kan geschieden tot 5 dagen voor aanvang van de algemene
ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing zal plaatsvinden middels een persoonlijk aan de secretaris te overhandigen schriftelijk verzoek. Dit document behoeft de handtekeningen van 3 stemgerechtigde leden evenals een ondertekende bereidheidverklaring.
12. Club van 15 en 50
13. Rondvraag
14. Sluiting
Wens je een goed doel voor te dragen als bestemming voor de bijdrage van de club van 15 en 50, dan horen wij dat graag. Tot 5 dagen voor aanvang van de vergadering kan het goede doel (inclusief motivatie) worden aangemeld via secretaris@dejongespartaan.nl.
Aankomende wedstrijd
  • 0dagen
  • 0uur
  • 0min
  • 0sec

Jonge Spartaan 1 - DVV09 1

30/09/2023 14:30