Aankomende wedstrijd

08Aug

Oefenwedstrijd :

Jonge Spartaan 1 - Zeelandia 1

aanvang: 14.30 uur

Uitslag :

Nieuws

                                                                                    

    

                                                                                                                                                               

 

                                                                                         V.V. De Jonge Spartaan  uit Middelharnis.

 

                                                                                     

 

Scheidsrechtersnieuws

 

Q en A - uitbreiding Schikkingsvoorstel.

 

Allereerst: wat is het schikkingsvoorstel?

 

In het amateurvoetbal heeft de tuchtcommissie van de KNVB sinds 2010/11 de mogelijkheid om bij directe rode kaart voor spelers en het wegzenden van trainers een schikkingsvoorstel aan te bieden. Als de betrokkene akkoord gaat en de aangeboden straf accepteert, is de straf onherroepelijk. Het schikkingsvoorstel bevat in de regel een lagere straf dan die wordt opgelegd na bewezenverklaring van de tenlastegelegde overtreding door de tuchtcommissie.

   

Wat zijn de voordelen van het schikkingsvoorstel?

 

Het schikkingsvoorstel zorgt voor minder papierwerk. Dit geldt voor zowel de betrokkene, tegenspeler, besturen als rapporteurs. Ook zorgt het voor een eerlijker verloop van de competitie, doordat de straffen eerder ten uitvoer kunnen worden gelegd. Daarnaast weten betrokkenen bij een directe rode kaart ook sneller voor welke straf de overtreder in aanmerking komt. Bovendien valt de straf voor de betrokkene in de regel gunstiger uit. In ongeveer 90 procent van de gevallen wordt het schikkingsvoorstel als aantrekkelijk ervaren en direct geaccepteerd.

  

Wat verandert er per seizoen 2014/15?

 

Tot en met seizoen 2013/14 konden alleen directe rode kaarten voor spelers en het wegzenden van trainers met een schikkingsvoorstel worden afgedaan. Nu komen er ook andere tuchtzaken voor deze aantrekkelijke maatregel in aanmerking. Het gaat om verenigingsstraffen voor deze overtredingen.

  

  • Niet opkomen van een elftal of team / het niet spelen van een wedstrijd;

  • Niet uitspelen van een wedstrijd wegens onvoldoende spelers;

  • Overtreden van de ordemaatregelen;

  • Onbevoegd trainen;

  • Het laten funcioneren van een niet-lid van de KNVB.

  

Waarom verandert dit?

 

Door de mogelijkheden voor het aanbieden van een schikkingsvoorstel uit te breiden, zijn vanaf seizoen 2014/15 de voordelen ook bij meerdere soorten ( verenigings ) Bestuurders, spelers en scheidsrechters ervaren de heldere strafmaat als eerlijk, en ( ook ) verenigingen krijgen de keuze om een veelal lagere straf te accepteren. Daarnaast is er minder administratie – en daarmee meer efficiency en lagere kosten – voor alle betrokken partijen. Zo is het opstellen en behandelen van een schriftelijk verweer bij accepteren van het voorstel is niet meer nodig.

 

De uitbreiding past binnen het streven van de voetbalbond om ook de afhandeling van de ( eenvoudigere ) tuchtzaken waar mogelijk te verhelderen, te versimpelen en  verder te professionaliseren .Bovendien kunnen de tuchtorganen zich zo nog meer focussen op de zware tuchtzaken en vermoedelijke excessen.

  

Wat betekent dit voor de speler en de vereniging?

 

Voor de speler die een directe rode kaart heeft ontvangen, wijzigt er niets . Verder heeft het verenigingsbestuur nu de mogelijkheid om ook bij de genoemde verenigingstraffen en schikkingsvoorstel te accepteren ( door hiertegen niet in verweer te gaan ) ,met de bijbehorende,genoemde voordelen. Vanzelfsprekend behoudt het bestuur gewoon de mogelijkheid het voostel niet te accepteren waarna in dat geval de procedure hetzelfde blijft als tot dusver gebruikelijk.

  

Wat gebeurt er bij het niet accepteren van de schikkingsvoorstel?

 

Door niet in verweer te gaan,accepteert een individu / vereniging het schikkingsvoorstel. Kiezen betrokkenen er echter voor om niet akkoord te gaan, dan moeten zij  binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen. Vervolgens vraagt de afdeling tuchtzaken rapportages op van betrokken partijen.

 

In het kader van de directe rode kaartregeling mag de speler sowieso de eerstvolgende competitie – of bekerwedstrijd niet meespelen (evenmin voor andere officiële elftallen), dus ook in het geval hij/zij het niet eens is met het schikkingsvoorstel en een verweerschrift heeft ingediend. Vervolgens mag de speler wel weer meespelen totdat het aantal wedstrijden uitsluiting  in de uitspraak van de tuchtcommissie kenbaar wordt gemaakt. De wedstrijd die de speler vanwege de directe rode kaartregeling heeft uitgezeten, kan dan op het aantal wedstrijden in mindering worden gebracht.

  

Waar vind ik meer informatie over het schikkingsvoorstel?

 

De reguliere procedure rond het schikkingsvoorstel is te vinden in de handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal.

  

Q&A – Herziening strafcodes

 

Wat verandert er per 2014/15 aangaande de strafcodes voor op het wedstrijdformulier?

 

Tot dusver kunnen scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gel kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/2015 gaat het strafcodes naar acht. Alle gel kaarten worden ondergebracht in een strafcode, voor de directe rode kaart bestaan vanaf het nieuwe seizoen nog maar zes codes. Daarnaast is er de code overtredingen begaan door teamofficials. Deze codes worden aangevuld met specificatievragen .Hierna ontstaat een doorgaans voldoende helder beeld van de bijbehorende overtreding en worden er in eerste instantie geen aanvullende rapportages van ( assistent-)scheidsrechters meer verlangd.

  

Wat zijn de voordelen van minder strafcodes?

 

De tot dusver grote variëteit aan strafcodes maakt het voor scheidsrechters vaak lastig om de juiste keuze te maken. Hier door komen er ook regelmatig onjuiste  strafcodes  op het (digitale ) wedstrijdformulier (DWF) te staan .Dit zorgt op de afdeling tuchtzaken voor veel extra werk. Dit komt omdat het wedstrijdformulier als officiële tenlastelegging geldt en bij een onjuiste code  schriftelijk moet worden gewijzigd. Daarnaast corresponderen de huidige codes niet met de spelregels (spelregeltaal). Door de benamingen van strafcodes beter te laten aansluiten bij ( spelregel ) taalgebruik, is het voor scheidsrechters eenvoudiger om de juiste keuze te maken. Bovendien zijn zij minder tijd kwijt met het invullen van het formulier.

  

Hoe gaat een en ander vanaf het nieuwe seizoen in zijn werk?

 

Na het invoeren van (een) strafcode (s) op het DWF ontvangt de scheidsrechter een aantal (gesloten) specificatievragen. Deze vragen zijn door hem/haar aan de hand van voorbeelden snel en eenvoudig in te vullen. De specificatievragen zijn er om te achterhalen of het, in het belang van de tuchtzaak, noodzakelijk is dat de scheidsrechter alsnog een aanvullende verklaring instuurt. Als dit het geval is, ontvangt hij/zij direct  een link naar het bijbehorende rapportageformulier. Bij zware  overtredingen of vermoedelijke excessen zijn scheidsrechters (nog) altijd verplicht een verklaring in te sturen. Overigens kan een KNVB scheidsrechter ervoor kiezen om de specificatievragen niet direct het invullen van het DWF te beantwoorden;dit kan hij/zij ook thuis  in het Official Portaal invullen.

   

Waarom volstaan nu ineens zoveel minder codes?

 

In de loop van de voorbije jaren ontstond er steeds meer behoefte om  de strafcodes concreter, uitgebreider en specifieker te beschrijven. Uiteindelijk is het invullen van het wedstrijdformulier er voor de scheidsrechters echter niet duidelijk op worden. De ruime keuze vergroot bovendien de kans op het maken van verkeerde keuzes. In het streven een en ander weer eenvoudiger te maken, is nu gekozen voor meer globale beschrijvingen van de strafcodes. Deze zijn voor scheidsrechters herkenbaar opgesteld; aan de hand van het spelregelboekje. Een belangrijke reden waarom een beperkt aantal codes volstaat, is bovendien dat voor veel dezelfde soort overtredingen een zelfde stafmaat geldt. Een praktische, snelle invulling om tot een logische ,Juiste keuze te komen, Krijgt vanaf seizoen 2014/15 dus de voorkeur.

  

Waarom is er maar een code voor geel (en zes voor rood)?

 

In het amateurvoetbal geldt; bij een vierde gele kaart volgt een wedstrijd uitsluiting (mits het geen tijdstraf betreft in de B- categorie). De straf die aan een gele kaart is gekoppeld is altijd dezelfde. Het  onderscheid in registratie zoals via het wedstrijdformulier tot nu toe nog gebeurt,is voor het bepalen van de strafmaat dus geen noodzaak. Vandaar dat- met in ogenschouw de genoemde voordelen – een  code voor een gele kaart volstaat. Bij rode kaarten is er vanzelfsprekend meer diversiteit, met in totaal zes overtredingen verschillend van aard. Daarnaast is er overigens nog de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials.

  

Op basis waarvan zijn er juist deze acht strafcodes opgesteld?  

 

Mede aan de hand van het spelregelboekje is gekozen voor acht logische clusters. Hierbij is het streven naar een zo klein mogelijk aantal gepaard gegaan met de  wens om tot een overzichtelijk, algeheel herkenbaar geheel te komen. In dit proces zijn ook scheidsrechters betrokken geweest. De COVS staat eveneens positief tegenover deze wijziging.

   

Wat houden de specificatievragen in grote lijnen in?.

 

Deze omschrijven de overtreding nader en geven inzicht in de ernst ervan. Iedere strafcode kent zijn eigen specifieke, aanvullende vragen. Denk hierbij aan een vraag als ‘was er sprake van strijd om de bal?. Enkele  voorbeelden verduidelijken de vragen, zodat scheidsrechters een duidelijk beeld krijgen van hoe de vragen te beantwoorden. Wanneer uit de beantwoording ervan blijkt dat het om een eenvoudige overtreding gaat, is geen schriftelijke verklaring van de scheidsrechter vereist. In dat geval volgt, op basis van de op het DWF geregistreerde strafcode en de antwoorden op de specificatievragen, een schikkingsvoorstel.

  

Wat gebeurt er als er toch nog een ‘foute’ strafcode wordt ingevuld?

 

Ook in het nieuwe, eenvoudigere systeem waarin minder kans bestaat op het maken van fouten, kan uiteindelijk een verkeerde strafcode komen te staan. In dat geval gebeurt er hetzelfde als tot op heden: een speler die bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met een te hoge straf, zal in dat geval niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel en in verweer gaan. Vervolgens zal de tuchtcommissie nader onderzoek doen.

  

Hoe weten scheidsrechters, verenigingen en andere betrokkenen om welke strafcodes het gaat?

 

De KNVB brengt verenigingen en scheidsrechters de komende tijd via meerdere kanalen goed op de hoogte van de nieuwe strafcodes en de gewijzigde procedures, onder meer in de vorm van een instructievideo. Zijn er desondanks nog onduidelijkheden, dan kunnen zij zich richten tot onder meer het district en de scheidsrechters coaches. Verder is het mogelijk handig om het Spelregelboekje bij de hand te hebben en in algemene zin bekend te zijn met de inhoud hiervan.

   

De acht strafcodes zetten we ook hier op een rij:

   

Strafcode 1      Gele kaart 

Strafcode 2      Voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 

Strafcode 3      Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 

Strafcode 4      Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 

Strafcode 5      Beledigen 

Strafcode 6      Bedreigen 

Strafcode 7      Spuwen 

Strafcode 8      Overige overtredingen begaan door teamofficials

 

Geldt deze verandering ook voor het zaalvoetbal?

 

De(zelfde) codes zijn eveneens van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet voor alle klassen mogelijk om de (digitale) specificatievragen toe te passen. Daarom behoort in het zaalvoetbal, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, de scheidsrechter volgend seizoen nog wel een schriftelijk rapport in te leveren.

   

Krijgen scheidsrechters nu een nieuw scoreblokje?

 

Nee, maar de KNVB verschaft in augustus onder andere een online, printbare instructiefier waarop de nieuwe strafcodes helder en overzichtelijk staan afgebeeld.

   

Q&A – informeren van tuchtrechtelijke beslissingen aan leden van verenigingen

 

Wat verandert er bij het informeren van verenigingsleden over tuchtrechtelijke beslissingen?

 

Tot nu toe ontvangt de betrokkene per post en diens vereniging digitaal het bericht van een tuchtrechtelijke mededeling. Per 2014/’15 ontvangt de vereniging de mededeling nog altijd digitaal via Sportlink Club, maar wordt het individuele lid niet meer per post maar per mail geïnformeerd. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alleen de vereniging de mededeling en moet zij de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid. De reglementen worden hier vanaf komend seizoen ook op aangepast.

 

Hoe ontvangt de KNVB de e-mailadressen van de verenigingsleden?

 

Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een betreffende tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. Het is de taak van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Ook op het DWF komt de mogelijkheid om e-mailadressen in te vullen. Hierdoor krijgt het individuele lid ook zelf een directe gelegenheid om zijn digitale correspondentieadres kenbaar te maken.

 

Geldt deze wijziging ook in de zaal?

 

In het zaalvoetbal is het, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, niet mogelijk een e-mailadres op het DWF te registreren, aangezien het zaalvoetbal – met uitzondering van deze klassen – nog niet met het DWF werkt. Een zaalvoetballer kan, als hij niet uitkomt in één van de genoemde klassen, over een tuchtrechtelijke uitspraak dus alleen digitaal worden geïnformeerd als de vereniging zijn e-mailadres in het ledenbestand heeft geregistreerd.

   

Hoe kan de vereniging het gemakkelijkst de e-mailadressen verzamelen en registreren?

 

Tip: geef tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen de trainers van alle teams een lijst waarop de namen en e-mailadressen van de spelers kunnen worden ingevuld. Laat de spelers deze lijst zelf invullen, bijvoorbeeld voorafgaand aan een training of oefenwedstrijd. Verenigingen ontvangen van de KNVB een eenvoudig en handig te gebruiken formaat hiervoor. Vervolgens moet de vereniging zelf de aangeleverde e-mailadressen registreren in Sport Link (ledenbestand).

  

Wat zijn de voordelen van deze wijziging?

 

Voor verenigingen heeft het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden veel bijkomende (communicatie)voordelen. Via Sportlink-Club kunnen verenigingen heel eenvoudig met hun leden communiceren wanneer van hen een e-mailadres staat geregistreerd. Bijvoorbeeld om snel een uitspraak te kunnen bespreken, maar de vereniging kan dan ook met een druk op de knop de contributiefactuur, nieuwsbrief of bijvoorbeeld uitnodiging voor een feestavond verzenden aan al haar leden (of een subgroep).

   

Ook deze automatisering bespaart de vereniging structureel veel werk en tijd. Digitale informatievoorziening is in het huidige tijdperk sowieso haast onmisbaar en ook de spelers zelf waarderen het dat de KNVB hen digitaal op de hoogte stelt. Zowel voor elftal/team en vereniging als speler, aanvoerder en/of andere individuele betrokkene is en blijft het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over lopende tuchtzaken. De KNVB kan verenigingen hierbij ontlasten door tuchtrechtelijke beslissingen ook aan het betrokken lid digitaal toe te zenden.

  

Voor Scheidsrechters                                                                                             

Versie 1.1

13 juli 2016                                                                                                       

P. 2

Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen

 

REGEL 1 – HET SPEELVELD

Een combinatie van kunstmatige en natuurlijke oppervlakken is niet toegestaan op een speelveld

 

 Competities mogen de afmetingen van het speelveld voor de eigen competities zelf bepalen (binnen de kaders van de spelregel)

Alle commerciële reclame-uitingen op de grond moeten minimaal 1 meter van de lijnen zijn

Logo’s / emblemen van bonden, competities etc. zijn toegestaan op de hoekvlaggen (geen reclame)

REGEL 2 – DE BAL

Geen relevante wijzigingen

REGEL 3 – DE SPELERS

Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft

Wisselspelers mogen een spelhervatting nemen, maar moeten eerst binnen de lijnen van het speelveld stappen

Verduidelijkt de situatie wanneer een speler weggestuurd wordt/deelname wordt ontzegd voor de aftrap

Als de speler is weggestuurd voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag de weggestuurde speler in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen

Als de speler is weggestuurd nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag de weggestuurde speler worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden op het formulier. Het aantal wissels wordt niet verminderd

Directe vrije schop (of strafschop) als een wisselspeler / teamofficial ingrijpt in het spel

Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als deze ook zonder de aanraking in het doel was gegaan en het aanraken geen invloed had op de verdedigers

Als er een doelpunt is gemaakt met een extra persoon op het veld en de scheidsrechter heeft het spel hervat, dat geldt het doelpunt en gaat de wedstrijd verder

Versie 1.1 | 13 juli 2016

P. 3

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS

Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van dezelfde kleur zijn als de kous

Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking

Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen

Elektronische communicatie met wisselspelers is verboden

Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter, 4e official of assistent      scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER

Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct- indirect,  contactovertredings - hands, rood- geel, onbesuisd -onvoorzichtig)

De scheidsrechter mag een speler wegsturen/deelname ontzeggen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert

De scheidsrechter mag de rode en gele kaart gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen

Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven

REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS

Wijzigingen en aanvullingen te lezen in de regels

REGEL 7 - DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD

Meer aanleiding om extra tijd bij te tellen (bijv. drinkpauzes uit medisch oogpunt)

REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD

Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn

 

Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting)

De scheidsrechter mag de uitkomst van de scheidsrechtersbal niet beïnvloeden

REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL

Versie 1.1 | 13 juli 2016

P. 4

Geen relevante wijzigingen

REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN

De strafschoppenserie:

De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint.

 Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie

De strafschop heeft zijn uitwerking gehad als de bal niet meer beweegt, uit het spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd voor een overtreding

Als een doelman tijdens de serie met rood of een tweede gele kaart van het veld wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één verminderen om tot een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij blessure worden vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het maximaal aantal wissels niet is gebruikt.

REGEL 11 – BUITENSPEL

Middenlijn telt niet mee bij buitenspelbeoordeling; speler moet zich op de helft van de tegenstander bevinden

De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen in de beoordeling van buitenspel

Vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van de overtreding (zelfs op eigen speelhelft)

Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt

Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.

 

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Contactovertredingen worden bestraft met een directe vrije schop

Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken raakt

Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart.

Versie 1.1 | 13 juli 2016

P. 5

Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.

Slaan op het hoofd /gezicht zonder een tegenstander aan te vallen is een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is

Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).

Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft met een vrije schop op de lijn (strafschop als het een directe vrije schop betreft in het eigen strafschopgebied)

REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN

Geen relevante wijzigingen

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart

Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt

Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart)

De doelverdediger ontvangt een gele kaart als hij een overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!!

REGEL 15 – DE INWORP

Geen relevante wijzigingen

 

REGEL 16 – DE DOELSCHOP

Als de doelschop in het eigen doel wordt getrapt is de hervatting een hoekschop voor de tegenpartij, mits de bal eerst buiten het strafschopgebied is geweest.

Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen

REGEL 17 – DE HOEKSCHOP

Geen relevante wijzigingen

Versie 1.1 | 13 juli 2016