Aankomende wedstrijd

08Aug

Oefenwedstrijd :

Jonge Spartaan 1 - Zeelandia 1

aanvang: 14.30 uur

Uitslag :

Contributie

Van de penningmeester  
Regels betreffende het lidmaatschap van onze vereniging:

Lidmaatschap.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Na aanmelding ben u dus lid van “De Jonge Spartaan” gedurende het gehele, dan wel verdere
verenigingsjaar. Tussentijds opzeggen is mogelijk met dien verstande dat de contributieverplichting tot het einde van het verenigingsjaar gehandhaafd blijft.
Hetlidmaatschap wordt, tenzij uiterlijk 6 (zes) weken voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de ledenadministrateur wordt opgezegd, automatisch aan het einde van het verenigingsjaar verlengd.

Aanmelden.
Aanmelden als lid kan door het invullen van het aanmeldingsformulier. Dit formulier is te downloaden van ons site www.dejongespartaan.nl onder het hoofdstuk “lid worden”.
Dit formulier dient ingeleverd te worden bij onze ledenadministrateur. De gegevens van de ledenadministrateur staan op onze site vermeld. Na aanmelding neemt de ledenadministrateur contact met u op om
eventuele formaliteiten te regelen en verdere afspraken te maken.
Te denken valt aan bijvoorbeeld een pasfoto, geldig identiteitsbewijs of wat in sommige situaties aan de orde is een overschrijvingsbewijs.

Wijzigingen.
Wijzigingen zoals bijvoorbeeld een verhuizing of een ander bankrekeningnummer dienen per omgaande doorgegeven te worden aan de ledenadministrateur.

Opzeggen.
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk opgezegd bij de ledenadministrateur. Zie voor de voorwaarden ook onder “lidmaatschap”.

Betaling contributie.
De contributie dient door middel van een aan de vereniging afgegeven machtiging van incasso betaald te worden.
De machtiging is een onderdeel van het eerder genoemde aanmeldingsformulier.

Sanctie bij wanbetaling contributie.
Bij het in gebreke blijven van betaling van 3 maanden contributie kan het in gebreke gebleven lid door het bestuur worden geschorst of uit het lidmaatschap van de vereniging worden gezet.

Bijzonderheden.
Gelijktijdig met het afdrukken van het inschrijfformulier en de betalingsmachtiging ontvangt u een formulier waarop u bijzonderheden zoals bijvoorbeeld medicijngebruik of eventuele
ziekte van uw kind aan kan geven. Tevens ontvangt u een enquêteformulier betreffende eventueel vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

Boetes.
Met ingang van seizoen 2010 / 2011 zullen alle door de K.N.V.B. opgelegde boetes aan leden doorberekend worden aan de desbetreffende leden. De facturatie van deze boetes aan de leden zal periodiek geschieden.
Bij het in gebreke blijven van betaling binnen 30 dagen na facturatie houdt het bestuur zich het recht voor de spelerskaart in te nemen waardoor de desbetreffende speler uitgesloten wordt van het deelnemen aan wedstrijden.
Tijdens de inname van de spelerskaart blijft de verplichting tot contributiebetaling bestaan.

 

  

   2020 / 2021
   
Senioren 168
Onder 14 t/m Onder 19 132
Onder 10 t/m Onder 13        108
Onder 7 t/m Onder 9 96
Onder 6  24
G-voetbal 132
Recreanten 96
Rustende leden                60
Donateurs 20